Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2016/17

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W RADKOWIE

z dnia 29.08.2016

w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz opłaty za dożywianie

 


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ W RADKOWIE


I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są :

1. Uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie

2. Uczniowie których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji GOPS/MOPS, Rady Rodziców, innych sponsorów

3. Nauczyciele i pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualnie

4. Inne osoby których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji GOPS lub innych sponsorów, po uzgodnieniu z Dyrektorem .

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu.

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora i Intendenta  szkoły w wyniku analizy cen rynkowych za produkty zużyte do  przygotowania posiłku.

3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku –  koszt wsadu do kotła.

4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność co najmniej o 30% wyższą niż uczniowie.

5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

6. Stawka dzienna odpłatności za wyżywienie podawana będzie w zarządzeniu Dyrektora Zespołu Szkół.

III. OPŁATY:

1. Odpłatność za obiady wnoszona będzie do dnia 20 każdego miesiąca za dany miesiąc.

2. Wnoszenie opłat po terminie wymienionym w pkt. 1 jest możliwe po uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół.

3.Wysokość opłaty za dany miesiąc oblicza się mnożąc stawkę dzienną przez ilość dni roboczych w miesiącu – podaną w zarządzeniu Dyrektora.

4. Opłaty należy wnosić na konto Zespołu Szkół w Radkowie – 20 8525 0002 0020 0400 1775 0001. W tytule opłaty należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata. Bankowe dowody wpłaty można też pobierać w księgowości Zespołu Szkół w Radkowie.

IV. ZWROTY ZA OBIADY:

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia bądź pracownika szkoły wynosi jeden dzień lub dłużej.

2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

1. Kuchnia przygotowuje posiłki zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.

2. Posiłki wydawane są zgodnie z wywieszonym w stołówce harmonogramem uwzględniającym plan zajęć uczniów. Uczniowie nie mogą samodzielnie zmieniać pory spożywania posiłków.

3. W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, zawody itp. obiad wydaje się w godzinach dostosowanych do wyjścia. Za zgłoszenie wyjścia odpowiada nauczyciel, który wyjście organizuje – przygotowuje listę uczestników na 2 dni wcześniej.

4. W przypadku wyjazdów gdzie niemożliwe jest wydanie obiadu, uczniowi przysługuje suchy prowiant. Zgłoszenie wyjazdu jak w pkt. 3

5. W stołówce wywieszony jest jadłospis tygodniowy opracowany przez intendenta oraz szefową kuchni.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają wyznaczeni nauczyciele dyżurujący.

4. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków w szatni szkolnej.

5. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym..

6. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.

7. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek .

8. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

9. W stołówce szkolnej uczeń powinien:

- spokojnie poruszać się po stołówce,

- zachować porządek przy oddawaniu naczyń,

- zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,

- zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),

- szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,

- naprawić szkodę uczynioną w stołówce.

12.  Za zniszczone mienie na stołówce (talerze, sztućce, kubki, meble) odpowiedzialność finansową ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.

13. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce jest informowany wychowawca, rodzice oraz Dyrektor szkoły.

VII Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 09 2016r.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń