Dożywianie - Szkoła Podstawowa w Radkowie

Szkoła Podstawowa w Radkowie
Szkoła Podstawowa
w Radkowie
Przejdź do treści
Stołówka szkolna
Jadłospis
Opłata za dożywianie

Opłata za dożywianie w lutym wynosi 37,50 zł. Płatność do 20 lutego.

Opłata za dożywianie w styczniu wynosi 35,00 zł. Płatność do 20 stycznia.
Opłata za dożywianie w miesiącu grudniu wynosi 37,50 zł. Płatność do 20 grudnia.
Opłata za dożywianie w miesiącu listopadzie wynosi 47,50 zł. Płatność do 20 listopada.
Opłata za dożywianie w miesiącu październiku wynosi 55,00 zł. Płatność do 20 października.
Opłata za dożywianie w miesiącu wrześniu wynosi 50,00 zł. Płatność do 20 września.

W przypadku nieterminowych wpłat naliczane będą ustawowe odsetki od zaległej kwoty.
Załącznik nr 1 do zarządzenia  nr  1/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radkowie z dnia 27.08.2019 r.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADKOWIE

I. Uprawnienia do korzystania ze stołówki
Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są :
 1. Uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie.
 2. Uczniowie których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji GOPS/MOPS, Rady Rodziców, innych sponsorów.
 3. Nauczyciele i pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualnie.
 4. Inne osoby których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji GOPS lub innych sponsorów, po uzgodnieniu z Dyrektorem.

II. Odpłatność za obiady
 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora i Intendenta  szkoły w wyniku analizy cen rynkowych za produkty zużyte do  przygotowania posiłku.
 3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku –  koszt wsadu do kotła.
 4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność co najmniej o 30% wyższą niż uczniowie.
 5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 6. Stawka dzienna odpłatności za wyżywienie podawana będzie w zarządzeniu Dyrektora Szkoły Podstawowej.

III. Opłaty
 1. Odpłatność za obiady wnoszona będzie do dnia 20 każdego miesiąca za dany miesiąc.  Za każdy dzień opóźnienia będą naliczane odsetki karne w wysokości 7% w stosunku rocznym
 2. Wysokość opłaty za dany miesiąc oblicza się mnożąc stawkę dzienną przez ilość dni roboczych w miesiącu.
 3. Opłaty należy wnosić na konto Szkoły Podstawowej w Radkowie – 20 8525 0002 0020 0400 1775 0001. W tytule opłaty należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc  za który wnoszona jest opłata. Bankowe dowody wpłaty można też pobierać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Radkowie.

IV. Zwroty za obiady
 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia bądź pracownika szkoły wynosi jeden dzień lub dłużej.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie (34 35 41 016) lub pisemnie w dniu poprzedzającym nieobecność. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

V. Wydawanie posiłków
 1. Kuchnia przygotowuje posiłki zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.
 2. Posiłki wydawane są zgodnie z wywieszonym w stołówce harmonogramem uwzględniającym plan zajęć uczniów. Uczniowie nie mogą samodzielnie zmieniać pory spożywania posiłków.
 3. W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, zawody itp. obiad wydaje się w godzinach dostosowanych do wyjścia. Za zgłoszenie wyjścia odpowiada nauczyciel, który wyjście organizuje – przygotowuje listę uczestników na 2 dni wcześniej.
 4. W przypadku wyjazdów gdzie niemożliwe jest wydanie obiadu, uczniowi przysługuje suchy prowiant. Zgłoszenie wyjazdu jak w pkt. 3
 5. W stołówce wywieszony jest jadłospis tygodniowy opracowany przez intendenta oraz szefową kuchni.

VI. Zasady zachowania w stołówce
 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają wyznaczeni nauczyciele dyżurujący.
 4. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek  i plecaków w szatni szkolnej.
 5. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym.
 6. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.
 7. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek .
 8. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 9. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
   • spokojnie poruszać się po stołówce,
   • zachować porządek przy oddawaniu naczyń,
   • zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,
   • zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku), - szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,
   • naprawić szkodę uczynioną w stołówce.
12. Za zniszczone mienie na stołówce (talerze, sztućce, kubki, meble) odpowiedzialność finansową ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
13. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce jest informowany wychowawca, rodzice oraz Dyrektor szkoły.

VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Radkowie
                 Projekt i realizacja: Urszula Książek
Wróć do spisu treści