HISTORIA SZKOŁY - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radkowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radkowie
Przejdź do treści

HISTORIA SZKOŁY

 
 • Na podstawie zebranych wiadomości, zdołano ustalić, że pierwsze wzmianki na temat szkoły w Radkowie zaistniały już przed 1939 rokiem. W informacjach tych występuje wspomnienie o prowadzonych działaniach edukacyjnych na terenie Radkowa przez harcerzy ówczesnego Hufca w Szczekocinach tzn. ochronki, polegającej na opiece nad młodzieżą wiejską i jej dokształcaniem w czasie letnim przez harcerzy.
 • W okresie od 1939 do 1945 roku w nowo wybudowanym budynku remizy OSP Radków znajdowały się dwa pomieszczenia mieszkalne oraz szkolne, jak również pomieszczenie nowo powstałej poczty. Pierwsza szkoła posiadała klasy od jeden do cztery, które były zespolone. Jak wynika z ustaleń, pierwszym nauczycielem, który podjął ówczesny trud nauczania była Pani Lewandowska. Jedynym podręcznikiem, którym posługiwano się do nauki, była gazetka tzw. ,,Stery”, która posiadała jedynie zakres dwustopniowy z ortografii oraz literatury polskiej. Prowadzona przez Panią Lewandowską szkoła była czynna przez cały okres wojenny.
 • W okresie wojny (z przerwą, kiedy w szkole został zorganizowany szpital polowy) działała 7 klasowa szkoła w Dzierzgowie. Kontynuowała w niej kształcenie młodzież z Radkowa i okolic. Ten etap nauki kończył się egzaminem w Szczekocinach. Kierownikiem szkoły w Dzierzgowie po wojnie został pan Kocela Mieczysław. Wspólnie z nim uczyli nauczyciele: Skowron Stanisław, Zbroiński Wiesław, Walczyk Jadwiga, Tarnowska Aniela.
 • Po 1945 roku kierownictwo szkoły w Radkowie objął Pan Ryszard Zarzycki. Jego podstawowym profilem nauczania była matematyka. Wspólnie z nim pracę podjęli następujący nauczyciele: Bożena Pustuł - j. rosyjski,  Honorata Magdziarz – geografia, Anna Dudek - chemia, historia,  Anna Dziekan - j. polski, Helena Zarzycka - historia, j. polski,  Wiesława Wylęgła – geografia,  Zofia Terek – biologia. Byli to pierwsi nauczyciele zapamiętani przez najstarszych mieszkańców wsi Radków. W późniejszym okresie szkoła w Radkowie prowadziła już zakres nauczania w klasach od jeden do siedem, a następnie osiem.
 • W 1973 roku z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły Pana Ryszarda Zarzyckiego, nastąpiła budowa nowej Szkoły Podstawowej w Radkowie. Nowy budynek szkoły został zbudowany na podstawie decyzji KW PZPR w Kielcach wydanej w kwietniu 1973 roku. Głównym motywem tej decyzji była rekompensata za „utraconą” w wyniku reorganizacji administracyjnej gminę Radków. Należy zaznaczyć, że Urząd Gminy w Radkowie funkcjonował przez 36 lat, a został zlikwidowany 12 grudnia 1972 roku i przeniesiony do miejscowości Moskorzew.
 • W celu prawidłowego przebiegu prac przy budowie został powołany Komitet Budowy Szkoły w składzie: Wójcik Antoni (przewodniczący), Skalski Jan (wiceprzewodniczący), Zarzycki Ryszard (sekretarz), Zaborski Jan (członek prezydium).
 • Członkowie: Kowalik Marian, Bigos Stanisław, Wąchała Stanisław, Wypych Józef, Śliwiński Antoni, Cybulski Zenon, Jasiński Adam, Wachecki Władysław, Rumiński Adam, Sikora Jerzy, Piotrowski Stefan, Jeruzalem Władysław, Kaczyński Stanisław.
 • Budowę szkoły prowadziło Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego we Włoszczowie w okresie od początku 1974 do sierpnia 1976 roku. Wiele prac przy budowie nowej szkoły wykonali w czynie społecznym mieszkańcy Radkowa, nauczyciele i uczniowie.
 • Uroczyste otwarcie nowej szkoły w Radkowie odbyło się 12 września 1976.
 • W roku szkolnym 1976/77 powołano Zbiorczą Szkołę w Radkowie w skład której weszły: Szkoły Podstawowe w Kwilinie, Dzierzgowie i Bałkowie. Dyrektorem Zbiorczej Szkoły został Pan Zarzycki Ryszard, jego zastępcą Pan Dzienniak Jan. Grono pedagogiczne nowej szkoły w Radkowie stanowili: Wylęgły Wiesława, Stępień, Zarzycka Helena, Dzienniak Bożena, Napora Małgorzata,  Bonek Leszek,  Niechciał Janina,  Tatarek.
 • Kierownikami Filii w Kwilinie /kl 1-3/ została pani Lucyna Bonek, a w Dzierzgowie pani Janina Natkowska. Szkoła w Bałkowie ze względu na małą liczbę dzieci została zlikwidowana.
 • Ze względu na małą liczbę dzieci, Szkoła w Dzierzgowie w roku 1994 zostaje zlikwidowana. Nauczyciele i uczniowie przechodzą do szkoły w Radkowie.
 • Nowy etap w życiu szkoły w Radkowie nastąpił z dniem 1 października 1982 roku, kiedy została na nowo reaktywowana Gmina Radków. Od 1 stycznia 1983 roku szkoła w Radkowie została Zbiorczą Szkołą Gminną. Dyrektorem zostaje Pan Ryszard Zarzycki, jego zastępcą Pani Marianna Szczerba. Grono nauczycielskie ZSG w Radkowie: Zarzycka Helena, Wylęgły Wiesława, Bonek Leszek, Dzienniak Bożena, Kawałek Zbigniew, Szczęsna Kazimiera, Napora Małgorzata, Kaczmarek Anna, Sęk Teresa, Jakubski Wiesław, Dudek Zdzisław, Dzienniak Jan.
 • Rok szkolny 1984/85 przynosi zmiany w organizacji pracy szkół. Przy Urzędzie Gminy powołany zostaje inspektor oświaty i wychowania. Funkcję tę pełni p. Barbara Witas a następnie p. Barbara Krotla. W tym roku przechodzi na emeryturę długoletni dyrektor i budowniczy szkoły w Radkowie Pan Ryszard Zarzycki. Nowym dyrektorem zostaje Pani Marianna Szczerba.
 • We wrześniu 1998 roku weszła w życie reforma szkolnictwa, która wprowadziła nowy ustrój szkolny. Na jej podstawie powołano w miejsce dotychczasowej Zbiorczej Szkoły Gminnej 6 klasową Szkołę Podstawową oraz 3 letnie Gimnazjum. Na potrzeby nowo powstałych szkół przeprowadzono gruntowny remont oraz rozbudowę istniejącego budynku szkoły.
 • W dniu 28 maja 1997r na XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Radkowie Wójt Gminy Stanisław Herej przedstawił informację o potrzebie rozbudowy szkoły oraz możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel. Dla realizacji tego przedsięwzięcia uzyskał jednogłośne poparcie ze strony Rady Gminy oraz jej przewodniczącego p. Jana Zaborskiego. W kwietniu 1998 roku został wyłoniony wykonawca – Firma KARTEL.SA.
 • W okresie 29.V.1998r - 30.VIII.1998r trwa I etap rozbudowy: wymiana stolarki okiennej, wzmocnienie ścian poprzez dobudowanie filarów okiennych oraz przebudowa kotłowni na paliwo olejowe.
 • Drugi etap rozbudowy przypada na okres 25.V.1999r - 30.XI.1999r. Dobudowano drugie piętro. Zmieniono dach, ocieplono i odnowiono elewację. Łazienki otrzymały nową glazurę i armaturę. We wszystkich klasach wymieniono przestarzałe płytki na nowe wykładziny. Znalazło w nim swoją siedzibę Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, którym kierowała Pani mgr Marianna Szczerba. W tej kadencji przeprowadzona była dalsza poważna rozbudowa bazy szkoły.
 • W roku 2005 władze Gminy Radków uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na rozbudowę zespołu boisk oraz zaplecza sportowego przy ZS w Radkowie. Prace prowadzone były od sierpnia 2005 do listopada 2006 przez Zakład Remontowo-Budowlany OKSBUD z Oksy. W ramach tego projektu wykonano boisko do piłki nożnej i siatkowej, bieżnię wokół boiska, skocznię, kort tenisowy, mały amfiteatr. Ogrodzono i oświetlono cały obiekt. Wybudowano zaplecze sportowe, gdzie są łazienki, szatnie i natryski oraz sala do rehabilitacji ruchowej. Na ten cel władze gminy pozyskały pieniądze z Sektorowego Programu Operacyjnego/443 tys./, Ministerstwa Sportu /101tys./ oraz Państwowego Funduszu Osób niepełnosprawnych /57tys./. Wkład własny gminy wynosił 402 tys. złotych. Otwarcie kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego odbyło się 8 grudnia 2006 roku. Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych oraz mieszkańcy gminy i młodzież szkolna.
 • We wrześniu 2006 roku odchodzi na emeryturę długoletni Dyrektor Pani Marianna Szczerba – ceniony i zasłużony dla środowiska nauczyciel i wychowawca. Nowym Dyrektorem zostaje Pan Jarosław Borkowski, a Wicedyrektorem Pani Jolanta Szczęsna.
 • W październiku 2009 roku na cmentarzu w Oksie pożegnaliśmy Pana Ryszarda Zarzyckiego - długoletniego dyrektora i budowniczego szkoły w Radkowie.
 • W 2011 roku dotychczasowy dyrektor Pan Jarosław Borkowski powołany został do pełnienia tej funkcji na następną kadencję. Jednocześnie Wicedyrektorem została Pani Iwona Brych.
 • W 2016 roku dyrektor Borkowski powołany został do pełnienia funkcji dyrektora szkoły na kolejną kadencję.
 • W roku szkolnym 2019/2020 Wicedyrektorem została Pani Jolanta Szczęsna.
 • Od września 2020r funkcję Wicedyrektora pełniła Pani Sylwia Lipecka.
 • 1 września 2021r. Szkoła Podstawowa w Radkowie została przekształcona w Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radkowie. W skład zespołu weszła Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Samorządowe. Dyrektorem szkoły nadal pozostał Pan Jarosław Borkowski. Funkcję wicedyrektora objęłyPani Sylwia Lipecka oraz Pani Alicja Kręgiel.
 • We wrześniu 2021r. rozpoczęto przebudowę sali gimnastycznej, dzięki Działaniu 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" Ragionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020
 • W szkole zachodzą ciągłe zmiany polepszające warunki nauczania i pracy
Utworzono pracownie przedmiotowe (klasopracownie) wyposażone w nowe meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. Każda z klas posiada łącze internetowe oraz stanowisko komputerowe. Na uwagę zasługuje pracownia języka angielskiego wyposażona w 22 specjalistyczne stanowiska oraz tablicę interaktywną. Nowe pomoce dydaktyczne i sprzęt zostały sfinansowane m.in. ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Dzięki środkom z projektu "Radosna Szkoła" utworzono i wyposażono salę zabaw dla najmłodszych. W szkole można czuć się bezpiecznie dzięki systemowi monitoringu. Zmieniło się również otoczenie naszej szkoły - wejście i parking szkolny zostały wyłożone kostką brukową. Wiele prac zostało wykonanych z inicjatywy nauczycieli oraz Rady Rodziców, np. malowanie sal lekcyjnych, remont zaplecza sportowego czy wyposażenie pracowni komputerowej w nowe komputery. Przeprowadzono gruntowny remont szatni - wymieniono okna, drzwi, wykładziny.
                                                           
ROK SZKOLNY 2023/2024
Wróć do spisu treści