Kształcenie na odległość - Szkoła Podstawowa w Radkowie

Szkoła Podstawowa w Radkowie
Szkoła Podstawowa
w Radkowie
Przejdź do treści
KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
Szanowni Rodzice
W klasach 1-3
Wychowawcy klas 1-3 opracowali metody zdalnego nauczania dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów.
Nauczyciele będą do dyspozycji rodziców i uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00*

W klasach 4-8
  • Nauczyciele w porozumieniu z Dyrektorem ustalili zasady i sposoby prowadzenia zajęć.
  • Plan  lekcji ustala jakie zajęcia mają odbyć się w danym dniu (dokładne godziny zajęć ustalą poszczególni nauczyciele wraz z rodzicami i  uczniami).
  • Ustalone zostały zasady zadawania i oceniania prac domowych oraz system sprawdzania wykonanych zadań.
  • Nauczyciele przekażą tą wiedzę bezpośrednio rodzicom i uczniom.
Nauczyciele będą do dyspozycji rodziców i uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00*

* UWAGA:
Zapis - nauczyciel dostępny od 10.00 - 16.00 nie oznacza, że każdego dnia wszyscy nauczyciele będą dostępni.
Ten  zapis oznacza, że w tym dniu i w tych godzinach jest dostępny  nauczyciel, który ma przypisane na ten dzień zajęcia z daną klasą.
Można się z nim kontaktować w wybranych formach - Skype, Messenger, dziennik, sms - w zależności jak dany nauczyciel się umówił z klasą.
W funkcji zadania domowe będą się pojawiać wpisy dotyczące lekcji i sposobu w jaki będzie prowadzona, np.
- 10.00 skype - będzie oznaczać, że o tej godzinie nauczyciel będzie się próbował połączyć z klasą na Skype
- przesłany materiał -  będzie oznaczać, że dany nauczyciel przesłał materiał do wykonania (np.  na dzienniku, na skype, na messengerze, sms) ale nie będzie się łączył  tylko będzie w kontakcie
(dzieci mogą pisać, zadawać pytania -  nauczyciel odpowiada, wyjaśnia)
- zadanie/praca do 16.00 - dzieci mają zadane zadanie/ pracę do wykonania do tej godziny danego dnia muszą.
Forma przesyłania zadań do sprawdzenia uzgadniana jest indywidualnie przez nauczyciela z klasą.

Zmiany w systemie oceniania na czas nauczania zdalnego:
ô Nowy system oceniania będzie obowiązywał do końca bieżącego roku szkolnego.
ô Rezygnujemy z minimalnej liczby ocen z poszczególnych przedmiotów.
ô Ustalono formy, które podlegają ocenie: prace domowe, prace długoterminowe, aktywność na zajęciach, karty pracy, doświadczenia, eksperymenty, prace plastyczne, quizy.
ô Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają formy prac, które podlegają ocenie zgodnie ze specyfiką przedmiotu.
ô Zaległe sprawdziany będą zaliczane przez uczniów po powrocie do szkoły, jeśli będą takie możliwości.
ô Oceny z zachowania: punkty z poszczególnych kategorii będą przepisane z poprzedniego półrocza, natomiast frekwencja będzie oceniana na podstawie obecności na zajęciach.

Szanowni Rodzice, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas wdrażania systemu zdalnego nauczania.
Z całą pewnością nie wszystko będzie działać od razu dobrze, sprawnie.
Będziemy  starali się poprawiać wszystkie niedociągnięcia jak najszybciej,  korzystając z doświadczeń nauczycieli i uwag z Państwa strony.
W razie problemów, proszę o kontakt z wychowawcami i nauczycielami.

Dyrektor SP w Radkowie
Jarosław Borkowski
Zdalna świetlica
Klasy 1-3
Zdalne lekcje
Klasy 4-7
Zdalne lekcje
Klasa 8
Zdalne lekcje

Uczniowie zdający język niemiecki na egzaminie
mają za zadanie zapoznać się z zamieszczonymi arkuszami i je rozwiązać.

Wróć do spisu treści