ZARZĄDZENIA DYREKTORA - 2020/2021 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radkowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radkowie
Przejdź do treści

ZARZĄDZENIA DYREKTORA - 2020/2021

Nr 1 w sp wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID - 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiazująca na terenie SP w Radkowie od 1 września 2020r.
Załącznik 1

Nr 1 w sp. wprowadzenia Regulaminu Rady Pedagogicznej SP w Radkowie.

Nr 2 w sp. dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020-2021.

Nr 3 w sp. zmiany trybu nauczania na tryb zdalny

Nr 4 w sp. dodoatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020-2021.

Nr 5 w sp powrotu do stacjonarnego trybu nauki.

Nr 6 w sp. przejścia od dnia 26 października 2020r. na naukę w trybie zdalnym w klasach 4-8 SP.

Nr 7 w sp. przejścia klas 1 -3 w tryb nauki zdalnej od 9 listopada 2020r.

Nr 8 w sp. organizacji zajęć w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

Nr. 9 w sp. skrócenia czasu trwania zajęć lekcyjnych.

Nr 10 w sp. dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020-2021.
ROK SZKOLNY 2023/2024
Wróć do spisu treści